> Termite One, Fabels uit computerland (George Petitjean)
> De spuugfles (Marc Godts)
> Termitenwahn

Termite One
Fabels uit computerland
In het werk van Koen Wastijn zijn twee vitale aspecten aanwezig die, wanneer onderworpen aan een wederzijdse kruisbestuiving, de basis vormen van een analyseren en herdenken van maatschappelijke dogma’s. Deze twee elementen zijn de dierenwereld en, daaraan onafscheidelijk verbonden, het reizen. Australië neemt sinds Wastijn’s deelname aan The Bridge – Construction in Progress in 1997 een belangrijke plaats in in de ontwikkeling van zijn kunstpraktijk. De reizen die hij er ondernam, leidden tot video’s (Yakabonga, Termite Two) en installaties/sculpturen (Skippy, Termite One) waarin het eiland-continent specifiek aanwezig is.

text

Termite One
In de sculptuur en installatie Termite One maakt de Australische grond zelfs letterlijk deel uit van het werk. Althans, dit is het geval in de eerste uitvoering van het kunstwerk. In de eerste uitvoering van Termite One zijn stukjes bauxiet – de originele bouwstof van de termieten en grondstof voor de productie van aluminium – aanwezig. Bijgevolg zullen alle verdere afgietsels die vervaardigd worden met dezelfde gietvormen nooit kopieën zijn van de eerste sculptuur. De reproduceerbaarheid van het origineel wordt steeds opnieuw in vraag gesteld, daar elk werk en het natuurlijke origineel uniek en onreproduceerbaar zijn.
Termite One vindt zijn oorsprong in de fascinatie voor de vorm van termietenheuvels. Deze zijn bijna 200 miljoen jaar onveranderd gebleven. De fysieke basis voor Termite One zijn afgietsels van bestaande termietenheuvels (amitermes meridionales) in het tropische noorden van Australië. Van deze natuurlijke originelen werd in de eerste plaats een mal (een negatieve vorm) vervaardigd om de sculptuur (een positieve vorm) mee te produceren. Als nieuw origineel is deze sculptuur geen slaafse reproductie van de natuur, maar eerder een interpretatie van de natuur waarin de lijnen van de mallen duidelijk zichtbaar blijven. Het ging immers nooit om het verkrijgen van een wetenschappelijk verantwoord afgietsel.
Termietenheuvels kenmerken termieten, bouwwerken typeren de maatschappij van de mens. In deze sculptuur wordt het menselijk idee van een bouwwerk getransponeerd. Het mag dan ook geen wonder heten dat er vaak parallellen gezocht worden met de ‘sociale’ ordeningen en structuur bij de termieten. Karl Escherich’s traktaat (Termitenwahn, eine Münchener Rektoratsrede “über die Erziehung zum politischen Menschen”, Albert Langen/Georg Müller Verlag, München, 1934) geldt hier waarschijnlijk als één van de meest opmerkelijke pogingen om het maatschappelijke weefsel te verbinden met, zelfs te enten op de termietenwereld. Escherich, een Duitse bioloog, publiceerde het boekje in 1934. De auteur stelt dat mensen baat zouden hebben bij een sterk georganiseerde samenleving waarin de individuele vrije wil genegeerd wordt. Deze logica impliceert dat termietenmaatschappijen als één organisme beschouwd worden en de termiet op zich niet als een zelfstandig wezen.(1) Pierre-Paul Grasset bekritiseert in zijn magnum opus over de termieten, Termitologia, Escherich’s gelijkstelling tussen mens en termiet.

wahn

Mensengemeenschappen zijn nu eenmaal geen insectengemeen-schappen. Soortgelijke analogieën, stelt hij, hebben de potentie van gevaarlijk te zijn. Dit was niet alleen zeventig jaar geleden het geval, maar ook nu nog. De parallel met de gestructureerde samenleving zoals voorgestaan door de Nazi’s in de jaren ’30 en ’40, neemt Wastijn echter gretig te baat om een reflectie over de maatschappij aan te gaan. Het is verre van ongewoon voor een politiek systeem om zich dierenbeelden – in dit geval uit de insectenwereld – toe te eigenen.(2) Voor Wastijn dringt deze analogie met de termietenwereld zich op in de mate van extreem gerationaliseerde codificatie en structurering waarop de huidige samenleving berust.

Sprawl
Termite One is een werk dat oorspronkelijk in situ in de GrantPirrie galerie in Sydney werd opgebouwd. De sculpturen werden in de tentoonstellingsruimte ‘gegoten’ in synthetisch plaaster (fortoplaaster). Door middel van 3D-animatie werden verschillende modellen van opstelling van de termietenheuvelsculpturen in de ruimte voorgesteld. Deze modellen beantwoordden aan een spreiding – sprawl – van de sculpturen. Ettelijke modellen van opstelling, van wilde verspreiding of uitspreiding waren mogelijk.
De urbanisatie van het landschap door mensenhanden wordt eveneens vaak gekenmerkt door een ogenschijnlijk wilde uitspreiding over de eeuwen heen. De uitspreiding van terrein bestemd voor menselijke woonruimte vindt misschien een voorlopige culminatie in Yume-no-shima, wat letterlijk vertaald zoveel als ‘Droomeiland’ betekent. Dit schiereiland net voor de Japanse kust werd op zee gewonnen door de opeenstapeling van afval, van vuiligheid als het nevenproduct van de consumptiemaatschappij, dat werd omgevormd tot bouwgrond.
In iedere verschillende ruimte zal de opstelling van de sculpturen van bepalend belang zijn voor de positionering van de toeschouwer in die ruimte. Steeds weer hebben de sculpturen een ambivalente verhouding naargelang de ruimte waarin ze zich bevinden. Als een op ware schaal weergave van een termietenheuvel gaat het om een grootse natuurlijke constructie vanuit het hypothetisch standpunt van de insecten. Als sculptuur die in een artificiële ruimte wordt binnengebracht, nemen de heuvels echter menselijke proporties aan die weliswaar voortdurend de perceptie van proportie in vraag stelt. Meer nog, de groep sculpturen wordt een spiegel van de menselijke maatschappij en de stadsarchitectuur. Op een bepaalde manier reflecteren de installatie en de verschillende verspreidingsmodellen (Sprawl) het hoofdgebouw van een kantorencomplex en de zich verspreidende, alsmaar uitbreidende omliggende bijgebouwen.

Vickie
In de opstelling van Termite One in Lokaal 01 in Breda (juni 2006), en later van een variant daarvan in de Artothek in Keulen (september 2006), werden de beelden getoond in combinatie met een video en een aantal ‘computertekeningen’. Door de plaatsing in relatie met deze andere werken, die elk extra dimensies toevoegen aan het concept Termite One, zijn de termietenheuvelsculpturen aan verschillende parameters van interpretatie onderhevig. De sculpturen op zich fungeren als het ware als kapstok waar steeds nieuwe elementen aan toegevoegd kunnen worden en waardoor de problematieken die het werk oproept, steeds vergroot worden; een verbreding van het begrip sprawl dus.
De video in kwestie is een zwart scherm waarop rode rechthoekige pieken op de monotone machinale stem van Vickie, een spraakcomputerprogramma, oprijzen en neervallen. Een markante anekdote is dat op het ogenblik van afgieten van de termietenheuvels, de aanslagen van 9/11 plaatsvonden. Het burgerlijk bouwwerk als uiterst kwetsbaar en enige doelwit is één van de meest opmerkelijke ontwikkelingen in recente oorlogsvoering. De pieken roepen in dit licht de WTC torens op in een geabstraheerd ballet van een constant instorten en herrijzen. Vickie ratelt met zeer herkenbaar Amerikaans accent een passage uit het Duitstalige traktaat van Karl Escherich af. De indruk van het niet-menselijke, ondefinieerbare karakter van een soort alwetende big brother entiteit die enkel maar communiceert via spraakcomputer en scherm – of bevindt er zich werkelijk niets meer achter computer en scherm – wordt er alleen maar door versterkt. Door hun opstelling in relatie tot het scherm gaan de termietenheuvelsculpturen een haast menselijke presence aannemen. De heuvels als miljoenensteden of maatschappijen; deze parallel kan meer genuanceerde maatstaven toekennen aan de mens of, zoals bij Escherich, juist dienen voor ontmenselijking. Het idee van torens van spraakverwarring – het eeuwige thema van de Toren van Babel – wordt doorgetrokken in de computertekeningen.

Computertekeningen
De ‘computertekeningen’ uitgevoerd op geruit Sony computerpapier vinden hun oorsprong in een boekje dat Wastijn op een Brusselse rommelmarkt vond. De publicatie in kwestie is een oefenboekje voor een generatie nieuwe computergebruikers uit de jaren ’60 en ’70. In zijn herwerking van dit geïllustreerde pamflet overspoelen een wildgroei aan getypte of geprinte computeroefeningen als losgeslagen mantra’s voor een utopische toekomst, de eigenlijke, originele tekeningen. Ongebreideld enthousiasme en een haast blind geloof in het nieuwe medium druipen van de prenten af. Controle en structurering van informatie beloven de mensheid een ongekende vooruitgang. Vol vertrouwen gaan de blijde gezichten op de prenten een toekomst tegemoet waarin de mens met behulp van de computer almachtig wordt in zijn weten en kennis, zo definitief een punt zettend achter zijn ‘dierlijk’ verleden. Van de computer als entertainment was toen geen of nauwelijks sprake. De tekeningen getuigen van het grote vertrouwen in de capaciteiten van de computer als intellectuele prothese in de creatie van de ideale maatschappij.
Ook deze tekeningen in de installatie leveren commentaar op het gebeuren dat zich voor hen afspeelt (zij staan er, als een koor in een klassieke Griekse tragedie, buiten en lijken alleswetend); de samenlevingen als potentiële forten van economische grootmachten, de toespraak van de dictator tot de massa.

Homo sapiens
Met de integratie van deze tekeningen in de installatie stelt Wastijn het exclusieve van de menselijke taal tegenover de aangeboren systematische en geprogrammeerde code die de termieten lijkt te sturen. In tegenstelling tot de homo sapiens, zouden deze insecten gedurende een paar honderden miljoen jaren vrijwel onveranderd zijn gebleven. In een opmerkelijk Kafkaiaanse transformatie wordt er terug getracht naar een mensenwereld waarin volledige (lees insectachtige) codificatie de bovenhand neemt. De massale opslag van menselijke kennis – als de opbouw van een patroon van artificiële genetische codes die het verleden in zich dragen – heeft meer betrekking op de groep dan op het individu. Ieder individu mag dan wel een eigen verhaal hebben, maar om dit uit te dragen wordt al vaak eenzelfde vorm van communiceren door technische protheses (de computer) in eenzelfde netwerk aangewend. Individuele kennis is eigenlijk voor een groot deel sociale kennis en het vastleggen daarvan. Een paradoxaal gegeven, gezien dat de menselijke rationele intelligentie vaak het gevolg is van het feit dat de mens sommigen van zijn primaire instincten en informatie gaandeweg ‘verloren’ heeft. Het verlies van onmiddellijk aangeboren actie wordt echter gecompenseerd door een omzetting in taal en symbolen die het opslaan aan hergedefinieerde informatie toelaat. Dit abstractievermogen zorgt ervoor dat symbolen en taal niet enkel op het heden, maar ook op verleden en toekomst afgestemd worden. De mens kan zijn eigen natuur echter verloochenen noch volledig inruilen voor technische ondersteuning. De mensenwereld lijkt evenzeer afgestemd te zijn op overleven als de wrede en georganiseerde termietenwereld.
Dertig jaar geleden behoorden computers tot het exclusieve terrein van de machtigste instanties ter wereld, instanties die een sterk gecentraliseerd bestuur voorstonden. Met Internet en andere ontwikkelingen in computerland is er een ogenschijnlijke decentralisatie aan de gang. Het gebruik van artificiële intelligentie houdt de ambiguïteit van de mens in.

1. Karl Escherich neemt dankbaar het idee over dat voor het eerst uitgewerkt werd door de Zuid-Afrikaanse vorser Eugène Marais. Deze stelt in Die Siel van die Mier (voor het eerst verschenen onder de vorm van een reeks artikels in 1925-1926 en later, in 1934, in boekvorm) dat een termietenheuvel moet gezien worden als één organisme waarvan de werkers en de soldaten de witte en de rode bloedcellen zijn. Het ‘brein’ van dit organisme is de koningin. Maurice Maeterlinck zou in La Vie des Termites (1926) het werk van de in Europa onbekende Marais geplagieerd hebben. Over dit geval van plagiaat heeft David Van Reybroeck in 2001 het boek De plaag: het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika gepubliceerd.

2. Zie in dit verband La Science Pervertie van Christian Magnan (L’Hamattan, 2005), over hoe wetenschap gekaapt en misvormt wordt voor politieke doeleinden.
Aanvankelijk werd het werk te klein bevonden voor het foyer van het nieuwe Dexia hoofdkantoorgebouw te Brussel. Het foyer had buitenmenselijke proporties; een menselijke disporoportie als het ware. De installatie met termietenheuvelsculpturen had dan ook het effect van deze centrale hal weer in proportie te brengen of er althans de disproportie van aan te tonen.

Georges Petitjean< back to top >de spuugfles
mieren en termieten als proto-binaire systemen, op zich elke mier/termiet
lijkt wel een synthetisch materiaal onder zwakstroom (te vergelijken met wat
men een "geheugenmateriaal" noemt) communicatie door inductie, fenomeneen
van extreme naburigheid en homogeniteit, ook op niveau van hun
execratie-constructie met extreme fenomenen van orientatie, licht, hitte en
schaduw en waarschijnlijk micro-thermiek (door oppervlakterelief) en
super-ventilatie, een omgekeerde ijsberg (hier 1/10 onder de grond en de
rest in de lucht ...): 1 materie dens of gespreid ingeplant (in australie
dan) op een gezongen aarde, een soort van informatie-landschap en in zijn
opvatting te vergelijken met onze versterkte burcht, stadstaat en ommuurde
stad (architectoniek, termietenheuvel zelf doet trouwens denken aan m'zab
adobe architectuur en pueblo's, bergvestingen in anatoliÎ e.a versterkte
burchten - m.e-kathedralen en sommige expressionistische architectuur - zie
ook extrusie- en volumetrieprincipes van dambordsteden zoals N.Y cfr
delirious new york van koolhaas, regels die aan de basis liggen van
naald-constructies zoals chryslerbuilding etc. / tegelijk lijkt het een mini
monument valley utah) overheen de hedendaagse nevelstad (hetzelfde homogene
materiaal maximaal verspreid cfr. urban sprawl) in een netwerksamenleving
doorstroomd met de informatiesnelweg (cfr. city of quartz)  tot en met de
gated communities binnenin deze nevelstad en firewalls binnenin het internet

marc godts< back to top >Termitenwahn
Es sind beinahe dreissig jahre her, dass ich in der wildesten, fremdartigen gebirgslandschaft abessiniens ein bild schauen durfte, das zu den groessten  erlebnissen meines forscherdaseins gehoert. Es war mir, was vordem nur ganz wenigen vergoennt war, geglueckt, einen blick in das heiligtum , d.i. die koenigliche kammer, eines grossen termitenstaates, zu tun und das dort herrschende leben laengere zeit in aller ruhe zu beobachten. Was da vor sich ging, ist seltsam genug, um es etwas naeher zu schildern: ganz im hintergrund des gewoelbeartigen raumes liegt die koenigin, ein wahres ungetuem von einem insekt, dessen lebender anblick auch den, der nach konservierten sammlungsexemplaren wohl damit vertraut ist, zuerst auf hoechste frappiert. In ihrer laenge von 10 zentimetern nimmt sie etwa drei viertel der kammer ein, waehrend ihre dicke derart ist, dass ihr leib den zwischenraum zwischen boden und decke ausfuellt, ja sogar noch etwas eingeklemmt erscheint. Sie ist umgeben von einer grossen anzahl arbeiter, von denen ein teil karussellartig um sie herumlaeuft, waehrend andere damit beschaeftigt sind, ihren maechtigen weissen leiub zu putzen.. sowohl von oben, von der decke herab  als auch von unten wird die reinigung besorgt, wobei die arbeiter gewoehnlich eine ziemlich geschlossene reihe bilden. Eine besonders massenhafte ansammlung von arbeitern findet sich an beiden enden des riesenweibchens, vor allem vorne um die kopf-und brustregion. Mit grosser geschaeftigkeit lecken da die einen an den beinen und fuehlern, an der brust und an dem kof herum, waehrend die anderen direkt an den rundteilen sich aufhalten und ihrer unbeweglichen hilflosen koenigin bestaendig nahrung darreichen. Auch am hinterende spielt sich ein lebhaftes treiben ab, eine anzahl arbeiter ist hier versammelt und damit beschaeftigt, den koerper dort zu belecken und zu betasten. Da erscheint ploetzlich ein ei, ein arbeiter stuerzt darauf los, ergreift es mit den mandibeln und laeuft aus dem gedraenge heraus, dann bleibt er einige zeit stehen, um das ei zu reinigen. Nach wenigen sekunden schon laeuft er weiter mit seinem ei und schafft es durch eine der engen tueren aus dem koeniglichen gemach in die umliegenden hinterstuben.

Dieser hier geschilderte vorgang wiederholt sich mit grosser regelmaessigkeit etwa alle zwei stunden ! immerwieder erscheint ein ei. Dann kommt sofort der arbeiter, holt und reinigt es und schafft es hinaus in die lagerplaetze! -  von zeit zu zeit tritt gewissermassen zur belohnung fuer die arbeit, aus der darmoeffnung ein grosser tropfen einer klaren fluessigkeit (exkremente) aus, welche von den herumsitzenden arbeitern gierig aufgeleckt wird. – die eiproduktion geht unter fortwaehrenden peristaltischen bewegungen vor sich, indem eine welle nach der anderen von vorne nach hinten ueber den unfoermigen, schwangeren hinterleib der koenigin dahinlaeuft.
Die arbeiter sind beaufsichtigt, und zwar durch eine ganze reihe kleiner soldaten, welche da und dort unter den selben verteilt sind und die Saeumigen an ihre pflicht erinnern. Sie tun dies in recht unzweideutiger weise, indem sie mit ihrem grossen kopf kraeftige , schnell aufeinanderfolgende, zitternde schlaege auf den koerper der unzutreibenden abgeben. Waehrend somit die kleinen soldaten die funktion von polizisten  bzw. aufsehern zur aufrechterhaltung eines flotten ungestoerten betriebes erfuellen, dienen mehrere grosse soldaten zum schutz und zur verteidigung gegen fremde angriffe. Sie stehen meist am rande der kammer, in ziemlich  gleichen abstaenden verteilt, den kopf nach aussen gewandt.
Noch ist bis jetzt eines bewohners des koeniglichen gemaches nicht gedacht, dessen existenz in demselben man ueberhaupt lange bezweifelt hatte, naemlich des koenigs. Auch ich konnte ihn anfangs nicht sehen, erst als ich die kammer wieder aufbrach, so dass ich auch die andere seite ueberblicken konnte, kam er mir vor die augen. Auf hohen gespreizten stelzenbeinenm, das abdomen erhoben, den kopf gesenkt, stand er da, seite an seite seiner gemahlin, nur wenig sich bewegend, er drueckte sich fest an bzw. in die flanken seines riesenweibes. Die arbeiter behandelten ihn ganz aehnlich wie die koenigin, d.h. sie putzten ihn und leckten an ihm herum und reichten ihm auch von zeit zu zeit nahrung dar. Des oefteren stiess er auf die massenhaft unter seinen hohen beinen durchlaufenden arbeiter mit dem kopf herab, als ob er sie zur groesseren aufmerksamkeit ihm gegenueber ermahnen wollte. Ich hatte in spaeteren jahren auch noch in anderen tropischen laendern wie ceylon, suedamerika (brasilien) gelegenheit, das termitenleben zu studieren und bin ueberall auf die gleichen bilder des zusammenarbeitens gestossen, auch bei anderen funktionen des staates , wie z.b bei dem bau der burgen, bei der nahrungsbeschaffung, bei der anlaage von gemuesebeeten usw. es fehlt aber an zeit, hier auf weitere einzelheiten naeher einzugehen.

Aus der schon kurzen skizze, die ich hier vom leben in der koenigskammer gegeben habe, koennen sie entnehmen, dass hier eine staatliche organisation vorhanden ist, die in vieler hinsicht den einrichtungen des menschlichen staates sehr aehnlich ist, ja teilweise aeusserlich genau gleicht: millionen von individuen leben auf engen raum beisammen, und zwar nicht einfach nebeneinander, sondern fuereinander. Keines der individuen lebt fuer sich, sondern jedes einzelne lebt im dienste der gemeinschaft. Die koenigin, ihr leben lang eingemauert in der koeniglichen kammer, verzichtet auf jede bewegungsfreiheit, um durch fortwaehrende eiproduktion den bedarf an nachkommenschaft zu decken. Der koenig, ebenfalls lebenslaenglich mit der koenigin eingesperrt, lebt nur der pflicht, die koenigin von zeit zu zeit zu befruchten, die winzigen blinden arbeiter erschoepfen sich in der erfuellung der verschiedensten aufgaben wie der reinigung und der fuetterung des koenigspaares, der aufbewahrung der eier, der sorge fuer die heranwachsende brut, in dem bau der burg, in der anlage und pflege der gemuesegaerten usw. dabei kann man deutlich eine arbeitseinteilung erkennen, indem die groesseren arbeiter ausziehen, um nahrung herbeizuholen, waehrend die kleineren zuhause bleiben, um all die haeuslichen arbeiten zu besorgen. Die soldaten endlich tun nichts weiters als wachen, verteidigen oder im inneren ordnung halten, wobei den grossen soldaten die verteidigung gegen aeussere feinde, den kleineren die polizeidienste zufallen.
Wer je das glueck hatte, ein solches termitenvolk zu beobachten, wird in staunen geraten ueber die absolute disziplin, ueber die abslote unterordnung jedes einzelnen individuums unter einem gemeinsamen willen und die ausschaltung jedes individualismus und egoismus, ueber die selbstaufgabe und selbstaufopferung jedes einzelnen fuer die staatsidee. Wenn man die hingabe und den eifer sieht, mit dem jedes einzelne individuum seinen pflichten nachgeht, so kann man sich des eindruck nicht erwehren, dass es starke lustgefuehle sind, die all den handlungen zugrunde liegen. 
Das oberste gesetz des nationalsozialistischen staates gemeinnutz  geht vor eigennutz ist hier bis in die letzte konsequenz verwirklicht. Der termitenstaat stellt, aeusserlich betrachtet, einen totalstaat reinster praegung dar, wie er bei den menschen bisher noch nicht erreicht war – und dies, obwohl die termiten schon millionen vor jahren vor dem menschen die erde bevoelkerten.

Diese letztere tatsache fuehrt uns zu folgender Ueberlegung:die staatenbildung stellt zweifelslos einen grossen vorteil im lebenskampf dar gegenueber dem  einzelleben. Es bedeuetet eine vervielfachung  des kampfwertes des einzelindividuums. Wuerden die termiten beim solitaerleben geblieben sein,  so haetten sie kaum eine hoehere bedeutung in der lebensgemeinschaft tropischer laender erreicht als andere verwandte tiefstehende insekten. Durch die staatenbildung sind sie zu einer grossmacht ersten ranges geworden, vor der oft selbst der mensch zurueckweichen muss.
Wenn so in der staatenbildung ein mittel zur enormen machtstaerkung einer tierart gegeben ist, warum, so fragen wir, hat sich die natur dieses mittels  nicht in viel ausgiebiger weise bedient, als es tatsaechlich der fall ist?
Ist doch ausser beim menschen nur noch bei einigen wenigen insektengruppen (naemlich den termiten, ameisen, bienen und wespen) zur richtigen staatenbildung gekommen.
Die antwort auf diese frage lautet:weil der zur selbsterhaltung des individuums so notwendige egoismus als starkes hemmnis im wege steht und die beseitigung dieser biologischen grundeigenschaft ohne gefaehrdung der art ungemein schwierig, ja ich moechte fast sagen ein kunststueck ist. Dieses kunststueck ist der natur bei den termiten und anderen sozialen insekten und durch ein sehr radikales mittel geglueckt, naemlich durch kastrierung bzw starke reduktion der sexualitaet, welche letztere eine der hauptwurzeln des egoismus darstellt. Die sexualitaet, die all den Millionen von individuen von arbeitern und soldaten genommen ist, ist gewissermassen in das koenigspaar hineingelegt und in ihm konzentriert, was einen ausdruck in der enormen koerpergroesse der koenigin findet. Dadurch ist auch die bindung aller mitglieder des staates an das koenigspaar gegeben, und das gegeneinander, das sonst in der organischen welt die regel ist, hat sich durch diesen vorgang in ein fuereinander verwandelt.
Dieses fuereinander konnte nur dann sich fruchtbar gestalten, wenn die zusammengeschlossenen wesen sich in die arbeiten, die der zusammenschluss erforderte, teilten.

So sehen wir in jedem insektenstaat eine klare, planvolle arbeiterorganisation, die teilweise auch zur morphologischen differenzierung grfuehrt hat. Bei den hochentwickelten termitenstaaten befindet sich neben der durch ihre riesenhaftigkeit gekennzeichneten koenigin und dem grossen koenig das millionenheer der arbeiter, kleiner blassgefaerbter, blinder tiere, bei denen man zwei bis drei groessen unterscheiden kann, und dann die soldaten, die ebenfalls in mehreren groessen auftreten koennen. Die soldaten sind vor allem mit riessigen koepfen, die mit langen saebelartigen kiefern versehen sind, ausgestattet – koepfe, die viel groesser sind als der ganz uebrige koerper, der gewissermassen wie ein kleines anhaengsel an ihnen erscheint. Ausser diesen saebelsoldaten gibt es noch eine andere sorte, deren waffen nicht in scharfen saebeln besteht, sondern in maechtig langen nasen, aus der die klebrige fluessigkeit auf den gegner spucken, um ihn so kampfuntuechtig zu machen.
Das verhaeltnis der zahl bei jeder kaste angehoerenden individuen richtet sich nach dem bedarf. Sind zuviel arbeiter da, so wird der ueberschuss einfach vernichtet: tritt irgendwo ein mangel auf, sei es an kleinen oder grossen arbeitern oder an soldaten, so werden die fehlenden in kuerzester zeit herangezuechtet. So bleibt der termitenstaat in allen seinen teilen bzw. Funktionen vollendet, er arbeitet so sicher, wie ein hoeherer organismus, er stellt, wie die heutige biologie sagt, ein ueberindividuum, einen ueberorganimus dar.
Wie nun die einzelnen organe einen organimus zwangslaeufig ihre arbeiten verrichten, so sind auch die handlungen der termiten einem starken zwang unterworfen. Die sozialen insekten werden fast ausschliesslich durch instinkte geleitet, d.h durch im laufe unzaehliger generationen erworbener, festgelegter nervenbahnene. Der termitenstaat ist gewissermassen mechanisiert. Die mitglieder des termitenstaates muessen sozial handeln, sie koennen nicht anders. Sie werden infolge des einfachen nervensystem, dessen zentralorgan nur spuren einer plastizitaet zeigt, mit grosser, weningstens 99 prozent sicherheit, zum leben fuer die gemeinschaft gezwungen. Wenn wir nicht von 100 prozent sicherheit sprechen, so hat dies seinen grund darin, dass trotz der starken mechanisierung des termitenstaates doch bisweilen auch handlungen gegen das gemeinwohl vorkommen koennen. handlungen, die im menschlichen leben als korruption bezeichnen. Korruption ist also nicht dem menchenstaat allein vorbehalten, sondern sie scheint eine eigenschaft zu sein, die mit der staatenbildung ueberhaupt zusammenhaengt. Die korruption im termitenstaat besteht darin, dass die mitglieder biweilen verlockenden unannehmlichkeiten verfallen und darueber die ihnen zukommenden funktionen dem staat gegenueber vernachlaessigen.. es handelt sich meistens um fremde eindringlinge aus anderen insektengruppen in den staat, die es fertigbringen, durch darbietung von angenehmen, vielleicht narkotisch, wirkenden betreten, die sonst jedem fremden gegenueber ausgesprochen feindliche haltung der mitglieder in das gegenteil umzubiegen. Die mit solchen verfuehrerischen eigenschaften ausgestatteten fremdlinge werden nicht nur nicht verfolgt, wie es sonst bei fremdlingen gewoehnlich der fall, sondern in der liebevollsten weise aufgenommen, gepflegt, gefuettert, herumgetragen usw  - obwohl diese verhaetschelten lieblinge zu den groessten feinden des staates gehoeren. Viele von den sogenannten termitengaesten, wie man diese fremdlinge nennt, sind naemlich brutraeuber schlimmster sorte, die von der termitenbrut leben. Da sie auf geradem wege nicht zu dieser nahrung gelangen koennen, so bedienen sie sich, um den wehrgeist einzuchlaefern, oder ganz auszuschalten, der verfuehrungskunst.
Derartige verfuehrer sind gar nicht so selten und kommen auch bei anderen insektenstaaten vor, vorallem bei ameisen. Der vor einigen jahren verstorbene pater wasmann hat sein ganzes leben der erforschung dieser gefaehrlichen gaeste gewidmet und ist dabei zu hochinteressanten, noch viel zu wenig allgemein gewuerdigten ergebnissen gekommen. Bei den ameisen geht die korruption in manchen faellen so weit, das die aufzucht der eigenen brut zugunsten der fremdlinge stark vernachlaessigt wird, so das krueppelformen enstehen, die zum untergang des ganzen volkes fuehren koennen. Es gibt noch andere korruptions-und degenerationserscheinungen im leben der insektenstaaten, auf die ich hier nicht naeher eingehen kann.es sei nur ganz kurz an die bei verschiedenen ameisen vorkommende neigung zur sklavenhaltung erinnert, die im verlauf der staatenentwicklung allmaehlich zu immer groesserer verweichlichung der sklavenhalter und schliesslich zur voelligen hilflosigkeit und abbhaengigkeit von den sklaven fuehrt.es sind das gebiete, deren studium jedem politisch interessierten menschen nicht genug empfohlen werden kann.

 

Wenn es, wie aus diesen faellen hervorgeht, der natur, trotz des starken eingriffs der kastrierung des groessten teils des volkes bei fast ausschliesslich durch instinkte geleiteten tieren nicht gelungen ist, einen absolut, d.h. hundertprozentig sicher arbeitenden totalen staat zu schaffen, so koennen wir daraus entnehmen, welch ungeheuere schwierigkeiten der staatenbildung entgegenstehen und welch grosse hemmnisse dabei zu ueberwinden sind.
Immerhin gleicht der termitenstaat mit seiner bis ins kleinste durchgefuehrten arbeitsorganisation, mit seiner disziplin, mit seinem fanatischen verteidigungswillen, mit seiner aufopferungsbereitschaft fuer die gemeinschaft, usw dem idealen totalstaat so sehr, dass es wohl erlaubt ist, ihn dem menschen als vorbild vorzuhalten.
Es ist viel darüber diskutiert worden, ob wir überhaupt berechtigt sind, so verschiedene sozietätsformen, wie es insekten und menschenstaaten darstellen, miteinander zu vergleichen. Wir haben zweifelslos die berechtigung dazu, da es allgemeingültige entwicklungsgesetze der staatenbildung bezüglich  des aufbaus, der gliederung, der arbeitsorganisation, der nahrungsbeschaffung usw. Gibt, gleichgültig, ob es sich um insekten – oder menschenstaaten handelt. Wir müssen un nur hüten, den intellektuellen ausbau des menschenstaates in den vergleich miteinzubeziehen und so zu den rührseligen ameisen – miniatur-menschgestalten eines büchner, marshall usw. Zu gelangen.
Es könnte nun paradox erscheinen, dass die einrichtungen des termitenstaates, die millionen von jahren vor den menchenstaaten bei organisatorisch unendlich viel tiefer stehenden tieren entstanden sind, dem hochorganisierten menschen mit seinem im verhältnis zu den termiten so riesenhaft entwickelten komplizierten gehirn als vorbild dienen sollen. Diese scheinbare paradoxie löst sich auf, wenn wir folgendes bedenken – der termitenstaat stellt das endprodukt einer über ungeheuere zeiträume sich erstreckenden entwicklung dar. Er zeigt uns, wie weit die sozoiale differenzierung auf rein phyiologischer basis überhaupt gehen kann. Der so gebildete termitenstaat ist starr und keiner weiteren entwicklung mehr fähig. Die grundlage der staatenbildung ist hier durch die entfernung der individualität  durch unterdrückung  der sexualität geschaffen.
Bei der staatenbildung des menschen stellt die grundlage das mächtig entwickelte  gehirn dar. Erst durch dieses mit schier unbegrenzter plastizität ausgestattete zentralorgan wurde es möglich, die grossen hemmnisse, die der staatenbildung entgegenstehen durch erfahrung und Einsicht in die Vorteile der Staatenbilding zu ¨berwinden und so ohne organische Preisgabe der individualität und ohne Mechanisierung zu einem Gemeinschaftsleben ,zu einer Sozietät zu gelangen.
Wenn dabei infolge der allgemeinen sozialen entwicklungsgesetze ganz ähnliche einrichtungen bezüglich der wirtchaft, der arbeitsteilung und arbeitsorganisation  entstanden ind wie beim termitenstaat, so sind die soziologischen funktionen bei den menschenstaaten infolge der grossen plastizität  des gehirns und des intellektuellen ausbaus  einerseits nicht so starr und sicher fixiert wie bei den sozialen insekten , dafür aber andererseits noch einer weiteren steigerung fähig. Mit anderen worten: die fortschrittsmöglichkeit, die steigerungsfähigkeit in staatlicher hinsicht  beruht beim menschen auf der erhalten gebliebenen individualität. Während demnach letztere einerseits hindernde momente enthält für das sichere funktionieren des staatskörpers, stellt sie andererseits die grundbedingung zum fortschritt dar.
Das haupthindernis des ungebundenen intellektuellen individualismus für das sichere funktionieren des staates besteht darin, das derselbe die möglichkeit antisozialer staatsfeindlicher handlungen einschliesst und damit der politischen korruption  tür und tor öffnet.nachdem wir gehört haben, dass selbst bei den zu 99 prozent mechanisierten insektenstaaten korruption vorkommen kann, so müssen wir uns fast wundern, dass bei den intellektuell fundierten menschenstaaten die korrupption nicht noch viel mehr gewuchert ist, als wir es in der nachkriegszeit in so reichem masse erlebt haben.
Was die politische seite der erhaltenen individualität, nämlich die fähigkeit zum fortschritt, zur weiterbildung betrifft, so sehen wir ja gerade in letzter zeit, dass sich die soziale entwicklung in ein immer schnelleres tempo hineinsteigert, bei dem ein ende noch nicht abzusehen ist und bei dem jedenfalls die möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dem idealen totalstaat nahezukommen.

Auf welchem wege ist dieses hohe ziel zu erreichen? Jedenfalls nicht dadurch, daß wir versuchen, die menschen ohne weiteres zu termiten zu machen, indem wir sie mit der gewalt oder mit terror auf die stufe der durch kastration ihrer individualität beraubten und fast nur durch instinkte geleiteten termiten herabzudrücken. Wir können unmöglich den in unendlichen zeiträumen entstandenen intelektuellen aubau des menschenstaates einfach durch befehl unterdrücken und in die starre form des mechanisierten termitenstaates hineinpressen.
Der bolchevismus hat geglaubt, diesen weg gehen zu können und hat dadurch diesen termitenwahn ein namenloses unglück, in den ausmaßen in der weltgeschichte bisher unbekannt, über ein 160 millionen volk gebracht. Die natur läßt sich nicht vergewaltigen, ohne sich schwer zu rächen. Auch in rußland beginnt man allmählich einzusehen, daß durch die zwangsweise unterdrückung, der individualität, des individuums, aus menschen keine nützlichen mitglieder des staates gemacht werden können, sondern nur ruinen entstehen. Und es scheint sich in rußland in letzter zeit mit dieser erkenntnis eine abkehr vom termitenwahn anzubahnen. Wenn wir zu einem einigermaßen sicher funktionierenden menschlichen totalstaat gelangen wollen, so gibt es nur einen weg, der biologisch gangbar ist : dieser heißt nicht unterdrückung des individuum, sondern erhöhung  des individuums durch erziehung zur staatlichen persönlichkeit, oder wie man heute zu sagen plegt, zum politischen menchen, der sich freiwillig in die gemeinschaft dienend einordnet..
Die erziehung hat vorallem darauf auszugehen, die antisozialen korruptiven komponenten im menschlichen individuum so zurückzudrängen, bzw. Durch die positive, auf die staatliche gemeinschaft hinstrebende komponente so zu überbauen, daß die erstere mehr zum durchbruch, zur auswirkung gelangt.

Diese erziehung bedeutet eine schwere arbeit, einen langen weg über mehrere generationen hinweg, da die egoistischen triebe sehr mächtig sind und stets auf der lauer liegen, wieder vorzubrechen. Sie können auf der dauer auch nur dann unterbunden werden, wenn sich gleichzeitig eine so mächtige geistige zentralgewalt gebildet hat, dass alle mitglieder fest in ihren bann gezwungen werden – oder mit anderen worten, dass alle mitglieder es als ein höheres lustgefühl empfinden, der gemeinschaft zu dienen als ihren egoistischen trieben zu fröhnen. Wenn das erreicht ist, so würde der menschenstaat, von aussen betrachtet, ein ähnliches bild eines totalstaates darbieten wie das oben entworfene bild vom termitenstaat.
Diese erziehung zum politischen menschen hat schon im frühesten kindesalter zu beginnen im elternhaus durch vorbild, und dann ihre fortsetzung zu finden in der volks- und mittelschule, wo die hauptgrundlage zur politischen willensrichtung gelegt werden muss, um endlich in der hochschule zum abschluss zu gelangen.
Der hochschule fällt die aufgabe zu, der dazu berufenen jugend die geistigen waffen zu liefern, um sie aufzurüsten für den ständigen existenskampf, den das volk nach innen und aussen führen muss, die aufgabe der jugend einblick in das geistige getriebe der welt, in die zusammenhänge der dynamik des weltgeschehens zu geben und damit ihr die fähigkeit  zu verschaffen, katastrophen, wie sie in den letzten dezennien über deutschland und die ganze welt gekommen sind, rechtzeitig vorzubeugen  katastrophen, die letzten endes den völlig ungebundenen individualismus, die staatszerstörende interessenpolitik, die nichts anderes als staatliche korruption bedeutet, zur ursache hatten. Alle gebiete, die auf den hochschulen gelehrt werden, sind in den dienst dieser grossen aufgabe zu stellen, sind doch alle einzelgebiete nur funktionen der gemeinschaft d.h der polis. In diesem sinne ist die erziehungsarbeit der hochschule eine eminent politische, mit höchster verantwortung vor dem ganzen volke verbunden. 

Diese aufgabe stellt naturgemäß grosse Anforderungen sowohl an die Lehrer wie an die studierenden

Was den Hochschullehrer betrifft, so gilt fuer ihn das gleiche, was oben fuer den forscher verlangt wird: er muss eine weitblickende Persönlichkeit sein mit schöpferischem geist, er muss durch und durch deutsch fühlen, d.h in seinem denken und fühlen dem heimatboden verwurzelt sein. Dazu kommt für den lehrer noch als besondere forderung hinzu: er muss jung sein. Ich meine hier nicht in jahren, sondern im herzen. Weisse haare sind kein unbedingtes zeichen von alter; es gibt eine weisshaarige jugend und ein dunkelhaariges alter. Nur wer sich ein junges herz sich bewahrt hat, wird sich der jugend öffnen können, nur wer leben lehren kann und begeisterungsfaehig ist, wird die jugend begeistern können, wird sie immer mit neuen impulsen erfuellen, ihr immer neue lebendige anregung geben können und sie zum weiterdenken treiben und in ein geistiges hochgefuehl hineinsteigern, das die in ihr schlummernden schoepferischen kraefte wachruft. Wer in diesem sinne lehrt, opfert allerdings viel von seiner persoenlichen kraft, doch er weiss, dass dieses opfer der ihm anvertrauten jugend  zugute kommt, er weiss auch, dass seine geopferte kraft in der jugend weiterleben wird fuer das vaterland – und das muss fuer ihn das hoechste glueck bedeuten.
Dass ein lehrer, der so beschaffen ist, der seine aufgabe so auffasst, die studierende jugend maechtig anzieht und so einen kreis begeisterter Schüler um sich schart, die auch den persoenlichen  verkehr mit ihm ausserhalb der hochschule suchen und finden, ist selbstverstaendlich. Und nichts kann das erziehungswort, besonders in charakterlicher hinsicht, auf der hochschule mehr foerdern als der persoenliche verkehr von lehrer und Schüler, wodurch beide als mensch sich kennenlernen. An den grossen Universitäten wird es natuerlich mit der zunehmenden zahl studierenden immer schwieriger, lehrende und lernende einander persoenlich naeherzubringen, doch werden sich auch hier mittel und wege finden lassen. Die fachschaftsabende und die verschiedenen gesellschaftlichen verantstaltungen in den Studentenhäusern wirken sich ja bereits in dieser richtung aus.


Was den anderen teil des hochschulkoerpers, die studierenden, betrifft, so muessten im neuen reich auch an diese die hoechsten anforderungen gestellt werden. Denn was nuetzen die besten denker, wenn die empfaenger nichts taugen.

Mit dem bisherigen brauch , dass die kinder vermoegender eltern, die selbst studiert haben, nun unbedingt auch studieren muessen, muss gruendlich aufgeraeumt werden. Wohlhabenheit und akademische bildung der eltern ist and und feur sich noch lange keine indikation zum studieren. Eine solche kann einzig und allein durch die eigenschaften und die anlagen des jungen menschen selbst gegeben sein. Es gehoert zu den schwierigsten problemen in dem ganzen erziehungswerk, die richtige auswahl der fuer das hochschulstudium geeigneten jugend zu treffen. Dies geht schon daraus hervor, dass gerade darueber in letzter zeit eine reiche literatur entstanden ist, in der zahlreiche vorschlaege gemacht werden. So weit dieselben auch auseinander gehen, so sind wohl alle ueber einen punkt einig, dass naemlich das abgangszeugnis vom gymnasium allein nicht massgebend sein kann, wuerde die auswahl alleine danach geschehen, so wuerden nicht selten gerade diejenigen, die sich sehr gut fuer die hochschule eignen wuerden, vom studium ausgeschlossen werden. Ist es doch eine bekannte tatsache, dass viele unserer geistigen fuehrer, vor allem in den naturwissenschaften nicht gerade zu den besten schuelern in den gymnasien zaehlten.
Bei dem aufrichtigen bestreben so vieler berufener maenner, einen weg zu finden, die hochschule vor dem zugang ungeiegneter elemente zu bewahren, duerfen wir hoffen, dass bald eine zufrieden stellende loesung fuer die zukunft unserer hochschulen so lebenswichtige frage gefunden wird und damit auch der fuer die erziehung so gefaehrlichen ueberfuellung der hochscchulen abbruch getan wird.
Bei der auswahl darf jedenfalls nicht nur die verstandesmaessige begabung massgebend sein, sondern muss ebensolcher der charakter in betracht gezogen werden. Ein schlechter charakter und hoher intellekt, ist eine schlechte kombination, die fuer den staat geradezu gefaehrlich werden kann, da er zur quelle der korruption wird. Ebenso fuehrt in einem schlechten charakter betriebsamer uebermaessiger fleiss nicht zu erwuenschten erscheinungen in der wohlgemeinschaft, denn strebertum ist potenzierter egoismus. Es ist ein gutes zeichen unserer studentenschaft, dass sie gegen diese beiden unerfreulichen und unsozialen typen, den literaten-intellektualismus und das strebertum, eine feindselige einstellung zeigt.

Was wir an unseren hochschulen brauchen, sind starke, feste, aufrechte charakter mit zivilcourage, die das herz am rechten fleck haben und den mut zur tat besitzen, - die aber andererseits auch ehrfurcht mitbrigen vor den grossen geistigen leistungen deutscher forscher , und mit inbrunst danach trachten, einblick in den deutschen geisteschatz zu bekommen, und als deren hueter und wehrer ihrem volk und staate zu dienen, die sich der hohen verantwortung bewusst sind, die sie dereinst als geistige fuehrer dem volke gegenueber haben, die mit jeder faser des herzens fuehlen, dass sie zum volke gehoeren und dass sie es sind, die durch ihre geistige arbeit dafuer zu sorgen haben, dass dem anderen volkesteil, der nicht das glueck hatte, zu studieren, spitzenmoeglichkeiten geschaffen werden, stets des ausspruchs unseres fuehrers eingebend, dass die arbeiter des geistes und die arbeiter der hand aufeinander angewiesen sind.
Wenn die dozentschaft und studentenschaft solcher art sind, wenn beide teile sich bewusst sind, dass sie alles was sie lehren und lernem, nur fuer das volk und den staat tun, und ihn nach innen und aussen  zu sichern, so ist die feste grundlage fuer die politische hochschule gegeben, wie die heutige zeit sie gebieterisch fordert.
Lassen sie mich vor ihnen eun politisches glaubensbekenntnis ablegen! Liebe kommilitonen! Ich glaube nicht an den untergang unserer weissen rasse un ihrer gesamtheit. Wenn ich in die augen unsere jugend sehe, aus denen die entschlossenhaft leuchtet zum kampf und sieg, so kann ich nicht an ein untetgehendes volk denken. Ich stehe mit unseren grossen deutschen dichterphilosophen kolbenheyer auf dem standpunkt, dass das, was wir jetzt erleben nicht der anfang vom ende, sondern der beginn eines neuen aufstieges ist, der hand in hand mit der anpassung an die veraenderten lebensbedingungen erkaempft werden wird. Durch die ungeheuren fortschritte der wissenschafr und technik in den letzten dezennien die daseinsbedingungen der menschheit grundsaetzlich geaendert worden, waehrend die struktur des gesellschaftlichen lebens annaehernd die gleiche gebliebgen ist, als ob nichts geschehen waere. Dadurch ist eine biologische gleichgewichtsstoerung entstanden, die von jahr zu jahr groesser wurde, bis die spannung schliesslich zu einer gewaltsamen  entladung, naemlich zum weltkrieg fuehrte.

Letzterer war nur der auftakt zu den unerhoerten und gewaltigen bewegungserscheinungen, die bei allen voelkern zu beobachten sind, und die noch lange nicht zu ende kommen werden. Wir stehen in einem ungeheueren anpassungssturm, dessen biologische  grundlage sich so darstellt, dass die einzelnen voelker

Zunaechst durch die zusammenfassung  und den aufbau der nationalen inneren kraefte ihre lebensmaechtigkeit erproben muessen. Das neue europa wird sich dann gemaess diesen inneren biologischen kraftbestaenden der einzelnen voelker umgestalten muessen, sofern es zu einem  wirksamen frieden gelangen will, zu einem frieden, wozu es gelangen muss. Dabei werden diejenigen voelker bei der gestaltung europas richtungsgebend und fuehrend sein, die in dem gegenwaertigen anpassungssturm ueber die groesste anpassungsfaehigkeit bzw. Wie kolbenheuer sich ausdrueckt – ueber den groessten schatz an undifferenziertem plasma verfuegen, - voelker also, die wir jugendlich nennen, waehrend die alten greisenhaften voelker, die bereits ausdifferenziert sind und nicht mehr die faehigkeit sich anzupassen besitzen, zu kostspieligen ruestungen und zur raffinierteren diplomatie greifen muessen, nur um ihren alten koerper zu erhalten; solche voelker werden bei der bildung des neuen lebenskoerpers europas mehr und mehr in den hintergrund gedraengt werden und jedenfalls keine fuehrende rolle mehr spielen, moegen sie auch ihre ruestungen so stark erhoehen, dass auf jeden einwohner eine kanone kommt und jades haus in eine festung verwandelt wird. Denn auch das voelkerleben ist den gesetzen der biologischen anpassung unterworfen. In diesem grossen anpassungskampf, wird ihnen, meine lieben kommilitonen, die sie einem noch jugendlichen volke angehoeren, eine wesentliche aufgabe zufallen. Sie werden fuer sich in anspruch nehmen koennen, die traeger und bildner des zukuenftigen europas zu sein, wenn sie in sich die faehigkeit bewahren und ausbilden, das bereits erkaempfte anpassungsgut frueherer generationen zu erfassen, auf ihm weiterzubauen und es den neuen deseinsbdengungen gemaess zu formen. Das ist ihre geschichtliche aufgabe , ihre sendung, und hierzu sollen sie sich auf der hochschule die geistigen waffen verschaffen. Wenn sie diese ihre sendung erfuellen, dann werden ihre nachkommen dereinstin einem starken und gluecklichen Deutschland im herzen eines befriedigten europas leben koennen.

(Termitenwahn, eine Münchener Rektoratsrede “über die Erziehung zum politischen Menschen”, Albert Langen/Georg Müller Verlag, München, 1934)

< back to top >

 

termite one
sculptures
drawings
video
making of
text
main menu